ముగించు

కాంటాక్ట్ పద్దతి పై ఎన్.ఎమ్.హెచ్.పి. ప్రోగ్రామ్ లో నియామకపు ప్రకటన – డి.ఎమ్.హెచ్.ఓ. –జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా ప్రాదాన్యత జాబితా తయారీలో ఉన్నది.

కాంటాక్ట్ పద్దతి పై ఎన్.ఎమ్.హెచ్.పి. ప్రోగ్రామ్ లో నియామకపు ప్రకటన – డి.ఎమ్.హెచ్.ఓ. –జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా ప్రాదాన్యత జాబితా తయారీలో ఉన్నది.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కాంటాక్ట్ పద్దతి పై ఎన్.ఎమ్.హెచ్.పి. ప్రోగ్రామ్ లో నియామకపు ప్రకటన – డి.ఎమ్.హెచ్.ఓ. –జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా ప్రాదాన్యత జాబితా తయారీలో ఉన్నది.

అర్హత గల అభ్యర్దుల నుంచి కాంటాక్ట్ పద్దతి పై ఎన్.ఎమ్.హెచ్.పి. ప్రోగ్రామ్ లో నియమించుటకు అప్లికేషన్ లు కోరడమైనది. డి.ఎమ్.హెచ్.ఓ., విజయనగరం

జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా ప్రాదాన్యత జాబితా తయారీలో ఉన్నది.

06/07/2018 06/08/2018 చూడు (72 KB) PSY Notification (2 MB)