ముగించు

విజయనగరం , సాలూరు అర్బన్ వార్డ్ సెక్రెటేరీయేటు లలో పనిచేయుటకు గాను ఆషా కార్యకర్తలు గా ధరఖాస్తులు కొరడమైనవి

విజయనగరం , సాలూరు అర్బన్ వార్డ్ సెక్రెటేరీయేటు లలో పనిచేయుటకు గాను ఆషా కార్యకర్తలు గా ధరఖాస్తులు కొరడమైనవి
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
విజయనగరం , సాలూరు అర్బన్ వార్డ్ సెక్రెటేరీయేటు లలో పనిచేయుటకు గాను ఆషా కార్యకర్తలు గా ధరఖాస్తులు కొరడమైనవి

విజయనగరం, సాలూరు అర్బన్ వార్డ్ సెక్రెటేరీయేటు లలో పనిచేయుటకు గాను ఆషా కార్యకర్తలు గా ఖాళీలు భర్తీ చేయుటకు ధరఖాస్తులు కొరడమైనవి
ఖాళీల సంఖ్య: 24
దరఖాస్తు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ: 17-10-2020

12/10/2020 17/10/2020 చూడు (722 KB) ashaApplication (466 KB)