ముగించు

సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (డి.ఆర్.టి.బి. వార్డ్) నియామకము

సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (డి.ఆర్.టి.బి. వార్డ్) నియామకము
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (డి.ఆర్.టి.బి. వార్డ్) నియామకము

సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (డి.ఆర్.టి.బి. వార్డ్ నందు) నియామకము కొరకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం. దరఖాస్తు చేసుకొనుటకు ఆఖరు తేది 29-10-2018

15/10/2018 29/10/2018 చూడు (893 KB)