ముగించు

KGBV లలో ప్రత్యేక అధికారులు / CRT / PET యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

KGBV లలో ప్రత్యేక అధికారులు / CRT / PET యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
KGBV లలో ప్రత్యేక అధికారులు / CRT / PET యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

KGBV లలో ప్రత్యేక అధికారులు / CRT / PET యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా అభ్యర్దుల నుండి అభ్యంతరాలు తేది 27-12-2018 నుండి 02-01-2019 వరకు ప్రాజెక్ట్ అధికారి, సర్వ శిక్ష అభియాన్, విజయనగరం వద్ద స్వీకరించెదరు. వివరములకు 9849909125 సంప్రదించగలరు.

27/12/2018 02/01/2019 చూడు (415 KB) Hindi (3 MB) english (331 KB) maths (404 KB) pet (842 KB) ps (261 KB) so (1 MB) telugu (5 MB)