ముగించు

NCD నియామకపు మెరిట్ జాబితా 2019

NCD నియామకపు మెరిట్ జాబితా 2019
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
NCD నియామకపు మెరిట్ జాబితా 2019

NCD నియామకపు మెరిట్ జాబితా 2019

1. Consultant Medicine
2. Specialist Doctor (Cytopathologist)
3. Dental Hygenist
4. Epidemiologist
5. Finance cum Logistic consultatnt
6. Multi rehabilitation worker
7. Physician
8. Staff Nurse

అదనపు వివరముల కొరకు: 08922-234553

10/07/2019 17/07/2019 చూడు (2 MB) CYTHO_NCD (1 MB) DENTAL_HYGN_NCD (1 MB) EPIDEM_NCD (3 MB) FINANCE_CUM_LOGISTIC_NCD (7 MB) MULTI_REHAB_NCD (4 MB) PHYSICIAN_NCD (3 MB) STAFF_NURSE_ NCD (7 MB)