ముగించు

స్వయంఉపాధి సంక్షేమ పథకం కింద మినీ ట్రక్కుల పంపిణి కొరకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించడం

All Welfare Departments Nominated Committee Members

PDS యొక్క డోర్ డెలివరి కోసం మొబైల్ పంపిణీ యూనిట్లు స్వయంఉపాధి సంక్షేమ పథకం కింద మినీ ట్రక్కుల పంపిణి కొరకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానించడం
Department Notification Application Revised Targets
  Tribal Welfare     Notification           Application Targets
SC Corporation

Contact: Sri K.Shankaraiah, EO : 8074156403, 9642460838

 Proceeding

Go.No.68

         Application Targets
BC Service Cooperative Society

Contact:

Sri. K. Prakasa Rao, AEO   9110561466

Sri. G. Satyanarayana, SA  9440966575

BC_Proceedings

BC G.O.75

EBC_Proceedings

EBC G.O. 76

BC_EBC Application Targets
Minorities Finance Corporation APSMFC Proceedings

APSMFC Revised GO.

APSMFC Application Targets