ముగించు

జిల్లా సర్వే రిపోర్ట్ — గనులు మరియు ఖనిజాలు