ముగించు

డివిజన్ మరియు మండలాలు

డివిజన్ పేరు మండలం పేరు రెవెన్యూ గ్రామాలు
విజయనగరం విజయనగరం 15
విజయనగరం గంట్యాడ 45
విజయనగరం పూసపాటిరేగ 37
విజయనగరం డెంకాడ 27
విజయనగరం భోగాపురం 21
విజయనగరం శృంగవరపుకోట 40
విజయనగరం జామి 28
విజయనగరం వేపాడ 39
విజయనగరం లక్కవరపుకోట 32
విజయనగరం కొత్తవలస 26
చీపురుపల్లి చీపురుపల్లి 31
చీపురుపల్లి గరివిడి 34
చీపురుపల్లి గుర్ల 39
చీపురుపల్లి నెల్లిమర్ల 31
చీపురుపల్లి మెరకముడిదం 41
చీపురుపల్లి రాజాం 26
చీపురుపల్లి వంగర 37
చీపురుపల్లి రేగిడ్లమందలవలస 51
చీపురుపల్లి సంతకవిటి 51
బొబ్బిలి బొబ్బిలి 42
బొబ్బిలి రామభద్రాపురం 32
బొబ్బిలి బాడంగి 29
బొబ్బిలి తెర్లాం 50
బొబ్బిలి మెంటాడ 37
బొబ్బిలి గజపతినగరం 35
బొబ్బిలి దత్తిరాజేరు 46
బొబ్బిలి బొండపల్లి 33