ముగించు

తోటపల్లి బారేజ్ మూడవ దశ భూసేకరణ — ప్రాధమిక ప్రకటన

తోటపల్లి బారేజ్ మూడవ దశ భూసేకరణ
క్రమ సంఖ్య గ్రామం పేరు దస్త్రం
1 పాకిరుకిట్టలి PN Ac.9.90 1.పాకిరుకిట్టలి PN Ac.9.90 (1)
2 దాసుపేట Decla Ac.0.47 దాసుపేట Decla Ac.0.47
3 గుణుపూరు PN Ac.5.89 గుణుపూరు PN Ac.5.89
4 కొండగండ్రేడు Decla Ac.0.71 కొండగండ్రేడు Decla Ac.0.71
5 పాకిరుకిట్టలి Decla 1.32 cts పాకిరుకిట్టలి Decla 1.32 cts
6 తాతవారికిట్టలి PN Ac.0.84 cts తాతవారికిట్టలి PN Ac.0.84 cts