సందర్భాలు

kka

జిల్లా కు కృషి కళ్యాన్ అభియాన్ 2018 లో మొదటి బహుమతి

జిల్లా కు కృషి కళ్యాన్ అభియాన్ 2018 లో మొదటి బహుమతి Krishi Kalyan Abhiyan

  • ప్రారంభం: 10/10/2018
  • ముగించు: 31/12/2019
District Collector Participated in Z.B.N.F. Group Discussion at PARIS on 12.11.2018

పారిస్ జెడ్.బి.ఎన్.ఎఫ్. గ్రూప్ డిస్కషన్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్

పారిస్ లో జెడ్.బి.ఎన్.ఎఫ్. గ్రూప్ డిస్కషన్ లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ డా.హరి జవహర్ లాల్, ఐ.ఎ.ఎస్.

  • ప్రారంభం: 12/11/2018
  • ముగించు: 11/11/2019