ముగించు

సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్

సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ ఆన్ 31.10.2018