ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

వేపాడ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : vepada[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704550021
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

గరుగుబిల్లి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : garugubilli[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9177333885
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం ఏపి ఎస్ డబ్ల్యూ ర్ జూనియర్ కాలేజీ(గర్ల్స్)

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (బాయ్స్)

సాలూరు విజయనగరం

ఇమెయిల్ : saluru[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704550018
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (బాయ్స్)

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (బాయ్స్)

కొప్పెర్ల విజయనగరం

ఇమెయిల్ : kopperla[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704550017
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం ఏపి ఎస్ డబ్ల్యూ ర్ జూనియర్ కాలేజీ

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ ఫర్ బాయ్స్

పార్వతిపురం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : parvathipuram[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704550019
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం ఏపి ఎస్ దౌబ్ ర్ జూనియర్ కాలేజీ

ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ వొకే జూనియర్ కాలేజీ

వియ్యంపేట విజయనగరం

ఇమెయిల్ : viyyampet[dot]principal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704550020
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.ఎస్.డబ్ల్యూ.ఆర్ వొకే జూనియర్ కాలేజీ

ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

భద్రగిరి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : rjcg[dot]bhd[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490957212
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ జూనియర్ కాలేజీ (బాయ్స్)

భద్రగిరి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : rjcb[dot]bhd[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490957210
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ జూనియర్ కాలేజీ (బాయ్స్)

ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

కురుపాం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : rjcg[dot]kpm[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490957214
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ (గర్ల్స్)

పీ.కొనవలస విజయనగరం

ఇమెయిల్ : rjcg[dot]pkv[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490957217
వర్గం / పద్ధతి: ఎ.పీ.టి.డబ్ల్యూ.ఆర్ జూనియర్ కాలేజీ