ముగించు

చికిత్సాలయాలు

ఏరియా హాస్పిటల్ పార్వతీపురం

బెలగాం ,పార్వతిపురం

ఇమెయిల్ : ah[dot]pvpm[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8008553400
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

ఓ.ఈ.యు ఐ హాస్పిటల్

సెక్రెటరీ లయిన్స్ క్లబ్ అఫ్ శ్రీ రం నగర్ విజయనగరం

ఫోన్ : 9701830846
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ చినమేరంగి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : chcchinamerangi[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441429965
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ , కురుపాం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : chckurupam[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441957569
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ , భద్రగిరి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : chcbhadragiri[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7382048068
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ఎస్. కోట

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ఎస్. కోట, విజయనగరం

ఇమెయిల్ : ramco1ahskta[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440878926
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, గజపతినగరం

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, గజపతినగరం,విజయనగరం

ఇమెయిల్ : ddochcgpnagaram[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 85008553407
వర్గం / పద్ధతి: అర్బన్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, చీపురుపల్లి

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, చీపురుపల్లి,విజయనగరం

ఇమెయిల్ : chccheepurupalli[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440868120
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, నెల్లిమర్ల

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, నెల్లిమర్ల,విజయనగరం

ఇమెయిల్ : chcnellimarla[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 949313465
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, బాడంగి

కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, బాడంగి,విజయనగరం

ఇమెయిల్ : chcbadangi[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9966244457
వర్గం / పద్ధతి: రూరల్