ముగించు

పాఠశాలలు

జిల్లా పరిషద్ ప్రాధమికోన్నత పాఠశాల గంట్యాడ

Upper Pr. and Secondary School MPP_ZPP SCHOOLS, GANTYADA

ఫోన్ : 9491322349
వర్గం / పద్ధతి: Co-education
Pincode: 535215

జెడ్ పి హెచ్ ఎస్ పెదవెమలి

అప్పర్ ప్రైమరీ & సెకండరీ స్కూల్ ఎం పి పి - జెడ్ పి పి స్కూల్స్, పెదవెమలి గంట్యాడ

ఫోన్ : 7989527536
వర్గం / పద్ధతి: Co-education

జెడ్ పి హెచ్ ఎస్(జి) శృంగవరపుకోట

అప్పర్ ప్రైమరీ & సెకండరీ ఎం పి పి - జెడ్ పి పి స్కూల్స్ శృంగవరపుకోట

ఫోన్ : 9908363930
వర్గం / పద్ధతి: Girls

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

లక్కవరపుకోట విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apms[dot]lkota[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996540
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

గంట్యాడ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apmsgantyada[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996546
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజ్

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

కురుపాం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apms[dot]kurupam[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996554
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ ,అక్కివరం

డెంకాడ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apmsdenkada[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996542
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ ,అయ్యప్ప నగర్

విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apms[dot]vizianagaram[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996538
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ ,గర్భాం

మెరకముడిదాం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apms[dot]merakamudidam[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996547
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ ,దళ్ళిపేట

భోగాపురం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : bhogapurammodelschool[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996544
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ