ముగించు

పాఠశాలలు

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ ,పురోహితునివలస

సాలూరు విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apmsporohitunivalasa[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996552
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ ,బక్కునాయుడుపేట

వేపాడ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apmsvepada[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996541
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ ,షికారుగంజి

దత్తిరాజేరు విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apms[dot]dattirajeru[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996548
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజ్

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ ,సతివాడ

నెల్లిమర్ల విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apms[dot]nellimarla[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996545
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజ్

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ లొగిస

లొగిస విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apmsmarupalli[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996549
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ,పెదమెడపల్లి

మెంటాడ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apms[dot]mentada[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996550
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ

మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజీ,పెరుమాలి

తెర్లాం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apms[dot]perumali[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7032996551
వర్గం / పద్ధతి: మోడల్ స్కూల్ జూనియర్ కాలేజ్