ముగించు

పోస్టల్

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీసు క్వోటేర్స్ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీసు క్వోటేర్స్ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ డెంకాడ(మండలం), విజయనగరం

ఇమెయిల్ : apspquartersso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08922-241990
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

ఆలమండ రైల్వే స్టేషన్ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

ఆలమండ రైల్వే స్టేషన్ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ జామి (మండలం), విజయనగరం

ఇమెయిల్ : alamandarsso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08966-261522
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్

ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్, విజయనగరం

ఇమెయిల్ : ievizianagaramso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08922-255256
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

ఉత్తరవిల్లి సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ విజయనగరం

ఉత్తరవిల్లి సబ్ పోస్ట్ అఫీస్, మెరకముడిదం (మండలం), విజయనగరం

ఇమెయిల్ : uttaravalliso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

కురుపాం సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

కురుపాం సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ కురుపాం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : kurupamso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08963-225125
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

కొత్తపేట సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్

కొత్తపేట సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : kothapetavizianramso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08922-224715
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

కొత్తవలస సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

కొత్తవలస సబ్ పోస్ట్ అఫీస్, విజయనగరం

ఇమెయిల్ : kothavalasaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08966-263222
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

కొమరాడ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

కొమరాడ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ కొమరాడ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : komaradaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08963-224529
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

కోటగంద్రేడు సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

కోటగంద్రేడు సబ్ పోస్ట్ అఫీస్, గుర్ల (మండలం) విజయనగరం

ఇమెయిల్ : kotagandreduso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08922-247722
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

గంట్యాడ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

గంట్యాడ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ , విజయనగరం

ఇమెయిల్ : gantyadaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08922-249422
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్