ముగించు

పోస్టల్

గజపతినగరం సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

గజపతినగరం సబ్ పోస్ట్ అఫీస్, విజయనగరం

ఇమెయిల్ : gajapathinagaramso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08965-285222
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

గరుగుబిల్లి సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ విజయనగరం

గరుగుబిల్లి సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ గరుగుబిల్లి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : garugubilliso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08963-226822
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

గర్భాం సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

గర్భాం సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ మెరకముడిదాం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : garbhamso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08952-288122
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : gummalakshmipuramso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08963-223422
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

చల్లపేట సబ్ పోస్ట్ ఆఫిస్

చల్లపేట సబ్ పోస్ట్ ఆఫిస్, మెంటాడ(మండలం), విజయనగరం

ఇమెయిల్ : challapetaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08965-287330
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

చీపురుపల్లి సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ విజయనగరం

చీపురుపల్లి సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ చీపురుపల్లి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : chipurupalleso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08952-283022
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

జగ్నధాపురం సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

జగ్నధాపురం సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ పార్వతీపురం విజయనగరం

ఇమెయిల్ : jagannadhapuramso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08963-222027
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

జామి సబ్ పోస్ట్ అఫీస్

జామి సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ , విజయనగరం

ఇమెయిల్ : jamiso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08966-268924
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్

జియ్యమ్మవలస సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ విజయనగరం

జియ్యమ్మవలస సబ్ పోస్ట్ అఫీస్ జియ్యమ్మవలస విజయనగరం

ఇమెయిల్ : jiyyammavalsaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08963-227522
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పార్వతీపురం డివిజన్

డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్

డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్, విజయనగరం

ఇమెయిల్ : vizianramcrtclxso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08922-255140
వర్గం / పద్ధతి: సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విజయనగరం డివిజన్